Gewoon Wij

De klant heeft het recht aan Gewoon Wij mee te delen dat hij afziet van de aankoop van een jaarabonnement, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de aflevering van de eerste. Het stopzetten gaat in vanaf de eerst volgende maand en de eerste maand wordt niet terugbetaald vanwege het reeds ontvangen van de download.

Downloads mogen niet worden gedeeld met andere personen en zijn dus enkel voor persoonlijk gebruik. Nog mogen ze worden nagemaakt of mag er worden gedaan alsof deze door jou gemaakt zijn.

Voor vragen over deze algemene voorwaarden, de website, het privacybeleid of andere kunt u ons contacteren :
Per e-mail : kimberley@gewoon-wij.be
Per telefoon : +32 (0)473 51 80 26 (tussen 9 en 19 uur van maandag tot en met vrijdag)
Per brief op het volgend adres :
Gewoon Wij
Kemzekedorp 8
9190 Kemzeke

BTW-nummer : BE0736.778.841

 • Artikel 1 : Algemene bepalingen
 • Artikel 2 : Prijzen
 • Artikel 3 : Aanbod
 • Artikel 4 : Online aankopen
 • Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 6 : Sancties voor niet-betaling
 • Artikel 7 : Klachten
 • Artikel 8 : Verzakingstermijn
 • Artikel 9 : Privacy
 • Artikel 10 : Aantasting geldigheid – niet-verzaking
 • Artikel 11 : Wijzigingen voorwaarden
 • Artikel 12 : Bewijs
 • Artikel 13 : Auteursrechten

ARTIKEL 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

De elektronische webwinkel van Gewoon Wij met maatschappelijke zetel te Kemzekedorp 8, 9190 Kemzeke(België), biedt haar klanten de mogelijkheid om educatieve downloads en abonnementen hierop online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het Gewoon Wij assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Gewoon Wij.
De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Houten Spel behoudt ten allen tijde het recht om de op deze website vermelde voorwaarden aan te passen.

Er is veel tijd en moeite gestoken in het presenteren, beschrijven en afbeelden van de artikelen die verkocht worden op deze website. Mocht er zich ondanks de voorzorgen dit op een correcte manier te doen, toch een fout bevinden op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 2 : PRIJZEN

De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze geconsulteerd worden op de website of voor de geldigheidsperiode indien deze vermeld is. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 3 : AANBOD

Elk aanbod staat open voor klanten wereldwijd. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is of materiële fouten bevat of niet up-to-date is.  Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). Gewoon Wij is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Gewoon Wij is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan steeds worden aangepast of ingetrokken door Gewoon Wij. Gewoon Wij is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

De meeste artikelen van Gewoon Wij zijn door onszelf gemaakt. Ze kunnen altijd kleine fouten bevatten en we worden hiervan graag per mail op kimberley@gewoon-wij.be van op de hoogte gesteld.

ARTIKEL 4 : ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Gewoon Wij assortiment online aan te kopen.  De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Gewoon Wij. De artikelen worden via mail aan de klant geleverd volgens de aangegeven leveringstermijn. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via overschrijving
 • via PayPal
 • Bancontact
 • Visa
 • Mastercard
 • iDeal

ARTIKEL 5 : EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Gewoon Wij. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Gewoon Wij te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Downloads mogen niet worden gedeeld met andere personen en zijn dus enkel voor persoonlijk gebruik. Nog mogen ze worden nagemaakt of mag er worden gedaan alsof deze door jou gemaakt zijn.

ARTIKEL 6 : SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Gewoon Wij beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per bestelling. Onverminderd het voorgaande behoudt Gewoon Wij zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 7 : KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Klachten kunnen via e-mail worden ingediend op kimberley@gewoon-wij.be en zullen binnen de 5 werkdagen worden behandeld. De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopcontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen.

ARTIKEL 8 : VERZAKINGSTERMIJN

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan Gewoon Wij mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, dit geldt enkel voor NIET gepersonaliseerde producten of downloads, gepersonaliseerde producten of downloads kunnen niet worden geruild of terugbetaald. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Gewoon Wij klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Gewoon Wij, Kemzekedorp 8, 9190 Kemzeke, België.  Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz.) te worden terugbezorgd.  Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.  Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
 • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.
 • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.
 • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 • gepersonaliseerde artikelen
 • downloads

ARTIKEL 9 : PRIVACY

Gewoon Wij verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Gewoon Wij toe te sturen. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Gewoon Wij bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Gewoon Wij uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Gewoon Wij, Kemzekedorp 8, 9190 Kemzeke (België). Gewoon Wij respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Gewoon Wij ter consultatie, wijziging of verwijdering. Gewoon Wij maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren. Gewoon Wij houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u ons contacteren op kimberley@gewoon-wij.be.

Ons uitgebreid privacybeleid vind je hier terug.

ARTIKEL 10 : AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien ongeacht welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.  Het nalaten op gelijk welk moment door Gewoon Wij om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 11 : WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt en door de algemene verkoopsvoorwaarden van Gewoon Wij. Ingeval van tegenstrijdigheid primeren onderhavige voorwaarden. Gewoon Wij kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

ARTIKEL 12 : BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 13 : AUTEURSRECHTEN

De compilatie van alle inhoud op deze website is het exclusieve bezit van Gewoon Wij en beschermd door de Belgische en internationale auteursrechtwetten. Verder is elke tekst, grafiek, logo’s, pictogrammen, beelden, merknamen het bezit van Gewoon Wij of haar leveranciers en beschermd door Belgische en internationale auteursrechtwetten. De gebruiksrechten, reproductierechten evenals de intellectuele rechten in verband met deze site zijn exclusief eigendom van Gewoon Wij.

Dit geldt ook voor al onze downloads. Het is dus ten strengste verboden om te doen alsof je de downloads zelf hebt gemaakt, om ze na te maken of te delen met derden.